POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP w Katowicach prowadzona przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie poświęca szczególną uwagę ochronie danych osobowych uczniów i ich rodziców oraz osób zainteresowanych kształceniem w szkole. Aby zapewnić Państwu przejrzystość co do stosowanych przez nas procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o uprawnieniach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy, że zasady i podstawy zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych a także zakres Państwa uprawnień związanych z ochroną danych osobowych ustalone zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP z siedzibą w Katowicach, ul. Studencka 18 i 20, 40-743 Katowice, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 131661, posiadająca REGON: 365324814, (dalej jako: Szkoła) prowadzona przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, posiadającą NIP: 6762489379, posiadającą REGON: 361747890, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000561881.

 1. W jaki sposób możesz się skontaktować z nami oraz z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania. Nasze dane kontaktowe są następujące:

Adres e-mail: szkola@polonia.pl

Numer telefoniczny: +48 32 441 70 34

Adres Sekretariatu Szkoły: ul. Studencka 18, 40-743 Katowice.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również skontaktować się mailowo z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Krzysztofem Tusińskim, wysyłając wiadomość pod adres kontakt@kancelariatusinski.pl.

 1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe naszych uczniów i ich rodziców?

Przetwarzamy dane osobowe naszych uczniów i ich rodziców z uwagi na fakt, że:

 1. jest to niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o kształcenie w szkole podstawowej; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wymagają tego od nas powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz art. 74 ustawy o rachunkowości, który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji rozliczeniowej; Podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapewnienie możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przez rodziców naszych uczniów, prace nad doskonaleniem organizacji naszej pracy, stałe dopasowywanie naszych usług do potrzeb uczniów i ich rodziców, informowanie rodziców i innych osób zainteresowanych o świadczonych przez nas usługach oraz prowadzenie statystyk dotyczących naszej działalności; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Skuteczne i wydajne kształcenie oraz zapewnienie możliwości realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów wymaga niekiedy skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych, które pomagając nam mogą uzyskać dostęp do danych osobowych naszych Klientów. W takich sytuacjach zawieramy z podmiotem trzecim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której ustalamy zasady przetwarzania oraz mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony danych w celu zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, ich poufności oraz bezpieczeństwa. Egzekwujemy od naszych kontrahentów przestrzeganie tych reguł.

Na powyższych zasadach dane osobowe naszych Klientów powierzamy następującym kategoriom odbiorców: podmioty świadczące usługi informatyczne, rachunkowe, marketingowe, hostingowe, windykacyjne, usługi dostępu do chmury obliczeniowej oraz poczty elektronicznej.

Przepisy RODO zezwalają na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w przypadku spełnienia określonych kryteriów, takich jak, między innymi, stwierdzenie przez Komisję Europejską w drodze decyzji, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, jak również zapewnienie, że państwo trzecie przestrzegało będzie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadkach, w których korzystamy z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dbamy o to, aby takie przetwarzanie zapewniało bezpieczeństwo naszym Klientom oraz spełniało wymogi wynikające z przepisów RODO.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:

Zakres danych Okres przetwarzania danych
Dane osobowe umieszczone w umowie o kształcenie w szkole podstawowej Okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających
Dane osobowe umieszczone na dokumentach rozliczeniowych Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych
Dane osobowe umieszczone w dokumentacji przebiegu nauczania 10 lat
Dane przetwarzane w celach marketingowych Jeżeli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania

 

Jeżeli są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do czasu ustania tego interesu bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak chcesz zawrzeć z nami umowę o kształcenie w szkole podstawowej, podanie danych osobowych jest konieczne – wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 1. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. korzystania przez nas z prawa do swobody wypowiedzi i informacji,
 2. wywiązania się przez nas z ciążącego na nas obowiązku prawnego ciążącego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

wyjaśniamy, że w okresie ograniczenia przetwarzania Twoich danych możemy je wyłącznie przechowywać; inne czynności przetwarzania Twoich danych wymagały będą Twojej zgody, chyba że czynności te będą służyły ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, ochronie praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ich podjęcie będzie wymagane z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego;

 1. Polityka cookies

Serwis dreamlike.pl używa plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisów bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies ?

http://wszystkoociasteczkach.pl/

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane w serwisach PSP nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

 1. DOSTOSOWANIA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH NASZYCH SERWISÓW DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH; W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TE POZWALAJĄ ROZPOZNAĆ URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA SERWISU I ODPOWIEDNIO WYŚWIETLIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ, DOSTOSOWANĄ DO JEGO INDYWIDUALNYCH POTRZEB;
 2. TWORZENIA STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY SERWISU KORZYSTAJĄ ZE STRON INTERNETOWYCH, CO UMOŻLIWIA ULEPSZANIE ICH STRUKTURY I ZAWARTOŚCI;
 3. UTRZYMANIE SESJI UŻYTKOWNIKA SERWISU (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE SERWISU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. “NIEZBĘDNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH SERWISÓW PSP;
 2. PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA;
 3. “WYDAJNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE ZBIERANIE INFORMACJI O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SERWISÓW PSP;
 4. “FUNKCJONALNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE “ZAPAMIĘTANIE” WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA USTAWIEŃ I PERSONALIZACJĘ INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA;
 5. “SPOŁECZNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W SERWISACH PSP ZE ZNAJOMYMI W RAMACH SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZBUDOWANYCH WOKÓŁ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH TAKICH JAK FACEBOOK, TWITTER ITP.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

Jak zarządzać plikami cookies ?

Informacja dla wspieranych przeglądarek:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_P